İran ve Ortadoğu Ticareti Geliştirme Derneği

HakkımızdaDerneğin amacı, Türkiye ve İran arasındaki ticari endüstriyel ve teknolojik faaliyetler ile dostluk ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için çaba göstermektir. Bu amaçları gerçekleştirilmesi için; 

 

a)Ticari endüstriyel ve teknolojik faaliyetin tüm alanları ile ilgili Sanayi ve Ticaret Odaları, Teknoloji Geliştirme merkezleri, ekonomik işbirliği komite ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve birlikleri ile tüm işletmeler nezdinde, Türk ve İran iş çevrelerine ticaret, ekonomi, finansman, sanayi, teknoloji, yatırım  ve benzeri   konularda görüş ve önerilerini bildirmek, projeler hazırlamak, yatırımların teşvikini ve bunların altyapısını sağlamak, her iki ülke arasında bu ve benzeri amaçlarla koordinasyonu kurmak, bu amacla   Avrupa  , Asya ve bölge ülkelerindeki benzeri organizasyonlar ile işbirligi yapmak bölge ekonomisine katkıda bulunmak amacı ile işbirlikleri bu hususların  uygulanmasında yardımcı olmak.

 

b)Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için gerekli iletişimi ve haberleşmeyi sağlamak.

 

c)Türk ve İran iş çevreleri ile iki toplum arasındaki dostluğun, ticari ve kültürel faaliyetlerin dernek amacına uygun şekilde ortak menfaate esası ile gelişmesini sağlamak.

 

d)Teknoloji, bilgi ve fikir alışverişi yoluyla Türk ve İran iş çevrelerinin ortak iş yapmaları ve geliştirmelerine yardımcı olmak, iş çevreleri arasında ticari ve kültürel işbirliğini sağlamak. 

 

e) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 

f) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

 

g) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 

 

h) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 

i) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

 

j) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 

k) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

l) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 

m) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

 

Dernek amacını gerçekleştirmek için; Türkiye içinde ve dışında gereken temasları kurup girişimlerde bulunacaktır. Amacı doğrultusunda toplantılar, geziler, bilimsel çalışmalar, forum ve paneller düzenlenebileceği gibi, bu ve benzeri konularda,proje, reklam, tanıtım, yazılı ve görsel çalışmalar da yapabilir.Fuar ve benzeri alanlarda tanıtım ve işbirliği amacıyla stant  açabileceği gibi yarışma, konser gibi etkinlikler de gerçekleştirebilir. Tüzük ve Dernekler Kanunu hükümleri doğrultusunda yatırımlar yapabilir.